undefined
+
  • undefined

双层器件

通过叠加课获得更高的温度差。应用于检测设备、广电领域等需要高温差的场合。公司产品如:制冷模块、制冷器、致冷片、制冷片、半导体制冷片、致冷器、半导体致冷片、制冷模组、致冷芯片、半导体制冷晶片、制冷机芯等。

关键词:

双层器件

所属分类:

双层器件

产品咨询:

产品描述

型号
Model number

最大温差电流
Imax(A)

最大温差电压
Vmax(V)

最大温
△Tmax(℃)

最大产冷量             Qmax(W)

最大温差
△Tmax(℃)

最大产冷量
Qmax(W)

外形尺寸
Dimensions(mm)

Th=27℃

Th=50℃

L

W

H

TEC2-15828NC

2.8 

15.7

93

8.5 

103 

9.4 

15*15

30*30

7.20 

TEC2-14704AC

3.9 

12.8

82

18.0 

92 

19.8 

50

25

7.40 

TEC2-14705AC

5.0 

12.8

82

23.0 

92 

25.0 

50

25

6.65 

TEC2-16506AC

6.0 

14.2

82

32.0 

92 

35.0 

45

40

6.70 

TEC2-19004AC

3.6 

16.7

82

21.0 

92 

23.0 

30

30

6.70 

TEC2-19006AC

6.8 

16

85

40.0 

95 

45.0 

40

40

7.50 

TEC2-19808AC

8.5 

16.1

83

50.4 

93 

56.8 

40

40

7.05 

 

产品询价

制冷模块、制冷器、致冷片、制冷片、半导体制冷片、致冷器、半导体致冷片、制冷模组、致冷芯片、半导体制冷晶片、制冷机芯